Contact

SysCare s. r. o.
Štefanovičova 12
SK-811 04 Bratislava
Slovak republic
IČO: 44 543 042
IČ DPH: SK2022733603

Spol. zapísaná v obch. registri OS BA I odd. Sro, vložka č. 55949/B
Bankové spojenie: SLSP, a.s. , číslo účtu: 0633402384/0900

Email:office@syscare.sk
Tel: +421 903 666 466

SK-NIC handle: SYSC-0005