GDPR (SK)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tento dokument vysvetľuje akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti SysCare s. r. o., so sídlom: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 44 543 042, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55949/B (ďalej aj ako „My“ alebo „Spoločnosť“).

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 (všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov) (ďalej ako “GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ osobných údajov

SysCare s. r. o., so sídlom: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 44 543 042, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55949/B.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba nebola prevádzkovateľom určená.

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme zákazníkom nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu. Účelom spracúvania osobných údajov je tak najmä:

– uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti Spoločnosti, vrátane komplexnej starostlivosti o klienta,

– poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby Spoločnosti,

– komunikácia so zákazníkmi,

– štatistické spracovanie,

– vybavovanie sťažností,

– oznamovanie protispoločenskej činnosti,

– súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,

– spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov a vedenia mzdovej agendy,

– správa registratúry,

– výkon vnútorného auditu.

Právny základ spracúvania osobných údajov

(i) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; Spoločnosť ako prevádzkovateľ je teda oprávnená spracúvať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou (zákazníkom),

(ii) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

(iii) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, pričom takýmto oprávneným záujmom je najmä:

  • riadne prevádzkovanie predmetu podnikania spoločnosti.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov našim zamestnancom, účtovným a právnym poradcom, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo IT podpory Spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb, ako aj osobám povereným výkonom činností pre Spoločnosť.

Pri výbere našich partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje dotknutých osôb je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Dotknutá osoba má vo vzťahu k prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom;
  • právo na opravu osobných údajov;
  • právo na vymazanie osobných údajov;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov;
  • právo na prenosnosť osobných údajov;
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov);
  • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR a v §§ 21 až 27 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú uzatvára dotknutá osoba s prevádzkovateľom je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia dotknutá osoba nebude môcť uzatvoriť s prevádzkovateľom príslušnú zmluvu.

Automatizované rozhodovanie

V rámci spracovania Vašich osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu Vašich osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na office@syscare.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našom webovom sídle alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.